REGULAMIN Sklepu Internetowego Agat.Design

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy Agat design działający pod adresem www.agatdesign.pl prowadzony jest przez Firmę AGAT DESIGN Agata Królikowska, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 7122932435, REGON 061617990 adres poczty elektronicznej kontakt@agatdesign.pl

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego agatdesign.pl

 • Wszystkie zdjęcia oraz opisy produktów są własnością Agat design Agata Królikowska i zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania oraz rozpowszechniania.

 • Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronie sklepu internetowego, takie jak opisy produktów, parametry, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. DEFINICJE

 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.agatdesign.pl

 • SPRZEDAJĄCY – firma AGAT DESIGN Agata Królikowska ul. B.Ratajczaka 15/8, 21-040 Świdnik wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 7122932435, REGON 061617990 adres poczty elektronicznej kontakt@agatdesign.pl

 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu

 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. ZAMÓWIENIA, WYSYŁKI, OKRES REALZACJI ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia można złożyć- przez kontakt w SM, telefonicznie, mailowo bądź przez poprawnie wypełniony formularz kontaktowy

 • Zamawiać można produkty, których wzór widoczny jest w sklepie internetowym, jak również możliwe jest złożenie zamówienia według indywidualnego projektu Klienta (w celu doprecyzowania warunków i wyglądu zamówienia należy skontaktować się z Właścicielem sklepu i uzgodnić wszystkie warunki).

 • Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca prowadzi również sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną

 • Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

 • Klient jest zobowiązany do Zapłaty określonej uprzednio kwoty na konto Sprzedającego ( może być to również zadatek na poczet zamówienia indywidualnego),

 • Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu

 • Wysyłka odbywa się za pomocą firmy In post ( paczkomatów oraz kuriera in post). Możliwa jest inna forma wysyłki po uprzednim ustaleniu jej warunków – w tym celu wymagany jest Kontakt ze Sprzedającym

 • Koszt przesyłki wynosi:

         16 zł – paczkomat Inpost

          20 zł – przesyłka kurierska

 • Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze – w przypadku przedmiotów dostępnych od ręki oraz około 10 dni roboczych w przypadku zamówień indywidualnych. Termin realizacji zamówień indywidualnych będzie uzgadniamy bezpośrednio z Klientem przed dokonaniem zakupu.

 • Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.

 •   Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzuzamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 72 godziny od dokonania płatności.

 •   Po Zakupie kursów Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszych szczegółów działań.

                 PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

·        
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne
dostępne w Sklepie stanowią utwory  w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

·        
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie
produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi
naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów
elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 1. ZWROTY

 • Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Nie dotyczy to zamówień produktów robionych na zamówienie.

 • By odesłać zamówiony produkt należy wysłać e-mail na : kontakt@agatdesign.pl – z podaniem nr zamówienia i ewentualnego powodu zwrotu/reklamacji. W odpowiedzi zwrotnej Klient otrzyma od sklepu adres do wysyłki zwracanego zamówienia. Nie jest to konieczne, natomiast pozwoli to usprawnić cały proces.

 • Produkty należy odesłać na własny koszt na adres

AGAT DESIGN Agata Królikowska

Ul. B. Ratajczaka 15/8

21-040 Świdnik

 • Odesłany towar musi być nowy i nie nosić śladów użytkowania.

 1. REKLAMACJE

 • Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres firmy. Niezbędne jest przesłanie zdjęć, będących udokumentowaniem np. uszkodzenia towaru.

 • Sprzedający zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 1. PŁATNOŚĆ

Sprzedawca udostępnia następujące opcje płatności

 • Wpłata na konto Mbank 21 1140 2004 0000 3302 8005 3388

 • Przy odbiorze osobistym

 • Bądż za pomocą paynow

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUH ELEKTONICZNYCH

 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze sklepu internetowego www.agatdesign.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 • Zmiany regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu

 •   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany